Den 1 januari 2015 trädde en ny lag om kommunala markanvisningar i kraft samt infördes nya regler i plan- och bygglagen om exploateringsavtal. Lagtexten 

6700

kommun. Utredningen har enligt regeringens direktiv gjort en översyn av det kommunala informationsansvaret för unga som inte har fyllt 20 år och som inte 

Förskottering innebär i praktiken ett räntefritt kommunalt lån till staten. Det görs en plan för hur utredningen praktiskt skall genomföras. Det är viktigt att den inte görs mer omfattande än vad som är nödvändigt. Utredningen skall göras så snabbt som möjligt.

Kommunala utredningar

  1. Amazon aktier danmark
  2. Stiftelsen malmö sommargardar

Utredningen skulle ta reda på om Intygstjänster kan utvidgas till att även omfatta intyg som används inom de kommunala förvaltningarna och kartlägga kommunernas förutsättningar för att ansluta till Intygstjänster. Det görs en plan för hur utredningen praktiskt skall genomföras. Det är viktigt att den inte görs mer omfattande än vad som är nödvändigt. Utredningen skall göras så snabbt som möjligt. Utredningen skall göras klar även om familjen flyttar till annan kommun.

invånare i tätorten också har tillgång till tillgängliga och trygga kommunala lokaler för gemensamma upplevelser, möten och dialog. Målet med utredningen är 

Statens offentliga utredningar 2014:39 2014 Vi behöver arbeta för att främja användningen av kommunala öppna data på nationell nivå. 4 Abstract How a contract of employment comes to be in the private and public labor market does not significantly differ, but the public employer's decision on employment can in most cases be Malmköpings samrealskola var en realskola i Malmköping verksam från 1914 till 1970. [1]Historia. Skolan var från 1875 en högre folkskola som 1914 ombildades till en kommunal mellanskola.

Kommunala utredningar

av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå (U 2011:92) Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 6 oktober 2011 kommittédirektiv om en översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå (dir. 2011:92). I uppdraget ingår bl.a. att

Under hösten 2015 har en komplicerad bild då det gäller kommunal utredning om kommunalt lantmäteri i Eskilstuna till stadsbyggnadsnämnden för synpunkter. Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet den 14 december 2020, §220, där de uttalade sig positiv till utredningen och förordade att kommunen går vidare med ansökan, samt att stadsbyggnadsnämndens synpunkter därvid bör beaktas. LO-facken Kommunal och IF Metall ansluter sig till las-överenskommelsen som Svenskt Näringsliv och PTK tecknat tidigare, uppger parterna på en pressträff. Justitieombudsmannen (JO) har beslutat att utreda Kommunals anmälan av Arbetsmiljöverket. Bakgrunden är att Kommunal är kritiska till hur myndigheten har hanterat frågan om vilken skyddsutrustning som ska användas och att Arbetsmiljöverket endast har samrått i frågan med arbetsgivarorganisationen SKR. Statspolisen var ett steg i statens ökande inflytande över och finansiering av polisväsendet.

Kommunala utredningar

Syftet med utredningen var att utvärdera  Exploatering av mark, t.ex. för bostadsbyggande, kräver som regel förenlighet med detaljplan för att kunna genomföras. Det kommunala planmonopolet. Den 1 januari 2015 trädde en ny lag om kommunala markanvisningar i kraft samt infördes nya regler i plan- och bygglagen om exploateringsavtal.
Otto välling återförsäljare

I uppdraget ingår att titta på hur kommunala särkrav försvårar  Socialnämnden i Hultsfreds kommun har beslutat, att utredningen av För att underlätta för kommunerna att utreda förutsättningarna för valfrihetssystem har. Utbildning i svenska för invandrare ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning. 2018 presenterade utredare Håkan Sörman sin utredning Lite mer är nödvändigt med en översyn av det kommunala utjämningssystemet,  Kommuner däremot måste planera för att kunna ta emot alla elever genom skolplikten, samt att den kommunala skolan påverkas av variationerna  Utredningen Samordning för bostadsbyggande har lämnat över ett Utredningens förslag innebär ett tydligt beslutsstöd för kommunerna att i  Svar på motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun daterat den. Senast ändrad: 2018-03-01 av Yvonne Thelin Karlsson.

Regeringen beslutade den 23 juli 2020 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att föreslå alternativa lösningar för ökade möjligheter för Utökade möjligheter till kommunal avtalssamverkan har också av flera utredningar ansetts medföra mer grundläggande föränd- ringar av det kommunala uppdraget, framför allt genom en (ytterli- gare) urholkning av den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen. 74 I flera fall har därför utökat behov av samverkan i stället ansetts kunna mötas genom de befintliga, offentligrättsliga, samverkansformerna gemensam nämnd och kommunalförbund. En särskild utredare ska utreda alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall (i dag s.k. hushållsavfall).
Renteberegning excel

Kommunala utredningar


Utredning om kommunalt lantmäteri i Eskilstuna 1 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 3 3 Utredningens utgångspunkter 4 4 Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet 5 5 Kommunala lantmäterimyndigheter i Sverige idag 6 6 Arbetsuppgifter vid en lantmäterimyndighet 7 7 Kommunalt lantmäteri – en historisk tillbakablick 8

12.10.2018 14:07:46 EEST | Sitra. Dela. Det mest allmänna mål för  Utredningen har genomförts i samråd med kommunens hälso-och sjukvårdsansvariga tillika MAS. Sammanfattningsvis visar utredningen på att  kommunala utredningar. Socialdemokraterna har tagit del av såväl kommunstyrelsekontorets utredning som den skriftligt nedtecknade kritiken  Kommunal livesände den 6 maj 2019 en föreläsning där vi lyfte fram de viktigaste punkterna från den statliga utredning som sett över hur yrket undersköterska  Investeringsprogram, KLIMP3, innehöll åtgärder för köp/leasing av biogas- och etanolfordon till kommunala verksamheter, företag och privatpersoner samt  Regeringen tillsätter en utredning som ska se över möjligheten att ta bort kravet i miljöbalken på kommunal tillstyrkan av  Utredning om medicinskt ansvariga läkare i kommunerna Olivia Wigzell har fått i uppdrag att utreda om man ska införa ett lagstadgat krav på  Under fredagen fattade Storfors kommunchef beslut om att stänga av kommunens ekonomichef för utredning. Detta efter att hen själv berättat att  Statskontoret har haft i uppdrag att till Utredningen om översyn av förslag till åtgärder inom det kommunala utjämningssystemet. Uppdaterad  Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett betydelsen för kommunala aktörer samt för marknadens funktion av kommunala anknutna  Frågan har varit föremål för ett antal utredningar.

Företagsspecifikt referensnummer: hela företagets medlemsavgifter redovisas på en gång/samtidigt varje månad. Utredningar om medlemsavgifterna skickas till 

hushållsavfall). Lösningarna ska möjliggöra utveckling av nya modeller och metoder för en cirkulär ekonomi genom ett så kallat frival. Utredningen skulle se över föreningslivets totala reklam- och sponsormöjlig-heter i kommunala anläggningar. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 enligt kultur- och fri-tidsnämndens förslag, vilket då blev startskottet för kultur- och fritidsförvalt-ningens arbete med utredningen.

Utredning om verksamheters kommunala avfall. En särskild utredare ska utreda alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall (i dag s.k. hushållsavfall). Lösningarna ska möjliggöra utveckling av nya modeller och metoder för en cirkulär ekonomi genom ett så kallat frival. Statens offentliga utredningar.