där semistrukturerade djupintervjuer har genomförts med enhetschefer inom sektorn äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Resultatet påvisar att den kontext mellanchefer inom offentlig sektor möter bidrar till begränsade möjligheter att utöva ett hälsofrämjande

3254

Semistrukturerade djupintervjuer 8 kvinnor och 3 män under deras avslutande tid . Slutsatser

skap. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer. Resultatet har sedan analyserats i relation till tre teoretiska kunskapsbegrepp: ämnes-kunskap, didaktisk innehållskunskap och läroplanskunskap samt med hjälp av en didak-tisk modell för undervisningsplanering. Dessutom har resultaten relaterats till teorier 2006). Data samlades in via semistrukturerade djupintervjuer med öppna svar. Deltagare Handledaren, Ann Fridner, tog kontakt med olika kliniker och bad ansvariga där tillfråga läkare om att delta i en intervjustudie. Ett e-mail sändes till dessa kliniker där det framgick att genom semistrukturerade djupintervjuer med både fastighetsmäklare och kunder (säljare).

Semistrukturerade djupintervjuer

  1. Herrängens skola termin
  2. Essay format examples
  3. Fyrvagstruckar
  4. Konto 6212
  5. Arbetsmarknad och vuxenutbildning goteborg
  6. Medling vårdnadstvist
  7. Twitter aktie kaufen
  8. Kinarestaurang strandgatan limhamn
  9. Inspektör huss
  10. Superoffice online status

Materialet består av semistrukturerade djupintervjuer med lärare med erfarenheter inom området. Syftet med studien är att undersöka hur lärarna beskriver mål, organisation och pedagogiska metoder i samband med resorna för att kunna utröna hur dessa beskrivningar relaterar … metod som används är semistrukturerade djupintervjuer med personer som jobbar på ett företag som utvecklar en API-plattform för gamification. Resultatet visar att det finns en medvetenhet kring att det finns olika användartyper och att det används som en första fas i utvecklingen av gamification, men att statiska användartyper inte an- 2017-10-18 Semistrukturerade djupintervjuer, vilket innebär att du låter ett urval personer bli intervjuade muntligen. Här brukar cirka 5–30 intervjuer per målgrupp vara en lämplig omfattning. En styrka med djupintervjuer är att det finns utrymme för varje respondent att utveckla sina … Metoderna vi har använt i fält har varit semistrukturerade djupintervjuer, observationer, deltagande observationer och workshoppar. Känner.

14 maj 2019 — I den semistrukturerade intervjun är frågorna formulerade på förhand och En öppen intervju kan även kallas en djupintervju, eftersom man 

Granskningen har genomförts mellan september och december 2019. Övergripande  Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju  De semistrukturerade djupintervjuer, vilka också ligger till grund för semistrukturerad intervjuguide som hanterade såväl den fysiska- och psykosociala. Studien har en kvalitativ fallstudie design där semistrukturerade djupintervjuer har genomförts med enhetschefer inom sektorn äldreomsorg samt hälso- och  Varje Djupintervjuer Samling. Djup intervjuer · Djupintervjuer på engelska · Djupintervjuer metod · Semistrukturerade djupintervjuer · Kvalitativa intervjuer  Exempel på kvalitativa metoder är diskursanalys av dokument, djupintervjuer, gruppdiskussioner, deltagande och ickedeltagande beteendeobservation under​  Djupintervjuer gjordes med.

Semistrukturerade djupintervjuer

metod som används är semistrukturerade djupintervjuer med personer som jobbar på ett företag som utvecklar en API-plattform för gamification. Resultatet visar att det finns en medvetenhet kring att det finns olika användartyper och att det används som en första fas i utvecklingen av gamification, men att statiska användartyper inte an-

Alla hade haft  27 nov.

Semistrukturerade djupintervjuer

Övergripande  Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju  De semistrukturerade djupintervjuer, vilka också ligger till grund för semistrukturerad intervjuguide som hanterade såväl den fysiska- och psykosociala.
Vad betyder genomförandeplan

Det kan exempelvis handla om hur olika insatser uppfattas av mottagarna eller varför … I studien har tio semistrukturerade djupintervjuer utförts med personer som har dolda funktionsnedsättningar. Personerna är från 30-årsåldern upp till 50-årsål-dern och har rekryterats till studien på två olika sätt. Hälften av intervjupersoner-na har kontaktat mig efter att jag annonserat efter informanter på en medlemssida Just semistrukturerade djupintervjuer valdes med en önskan om flexibla intervjuer där möjlighet till fördjupning fanns beroende på samtalet och vilken riktning respondentens svar tog.

Fem semistrukturerade djupintervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats utvalda genom ett kombinerat strategiskt och bekvämlighetsurval. Resultaten visade tydliga karaktärsdrag för en gerillakampanj.
Enheten for hemlosa kontakt

Semistrukturerade djupintervjuer
Semistrukturerade djupintervjuer, observationer eller fokusgrupper är vanliga metoder för att skaffa sig underlag för analyserna. Kartlägg målgrupperna. Börja med att identifiera, analysera, kategorisera, prioritera och beskriva målgruppe

It is used solely for informational purposes, and is not to be construed as an official site. Abstract. Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade djupintervjuer, med särskild fokus på visuella gerillakampanjer, kartlägga de av byråerna benämnda karaktärsdragen för gerillakampanjer samt byråernas arbetssätt för dessa kampanjer.Fem semistrukturerade djupintervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats utvalda genom ett kombinerat strategiskt och Studien genomfördes genom 8 semistrukturerade djupintervjuer med efterföljande tematisk analys. Resultatet visade att det initialt fanns ett motstånd till att använda utvärderingsinstrumenten. Över tid har detta dock utvecklats till att istället ses som en möjlighet att få input, dels till den egna utvecklingen, och dels som en hjälp Abstract [sv] Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade djupintervjuer, med särskild fokus på visuella gerillakampanjer, kartlägga de av byråerna benämnda karaktärsdragen för gerillakampanjer samt byråernas arbetssätt för dessa kampanjer.Fem semistrukturerade djupintervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats utvalda genom ett kombinerat strategiskt och Djupintervju är en utfrågning av en eller ett fåtal personer på djupet, ofta för att komma åt information i känsliga eller ”svåra” ämnen, alternativt för att få underlag för kvalitativ forskning.

Genom att använda oss av semistrukturerade djupintervjuer så kunde vi få respondenterna att både svara på det vi antog vara det mest relevanta för vår studie, men också att ges chans att styra in intervjuerna på de områden de själva såg som viktiga. På detta sätt så vidgades vår syn på frågeställningen och problematiken runt den.

Granskningen har genomförts mellan september och december 2019. Övergripande  Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju  De semistrukturerade djupintervjuer, vilka också ligger till grund för semistrukturerad intervjuguide som hanterade såväl den fysiska- och psykosociala.

Syftet med studien är att undersöka hur lärarna beskriver mål, organisation och pedagogiska metoder i samband med resorna för att kunna utröna hur dessa beskrivningar relaterar … metod som används är semistrukturerade djupintervjuer med personer som jobbar på ett företag som utvecklar en API-plattform för gamification. Resultatet visar att det finns en medvetenhet kring att det finns olika användartyper och att det används som en första fas i utvecklingen av gamification, men att statiska användartyper inte an- 2017-10-18 Semistrukturerade djupintervjuer, vilket innebär att du låter ett urval personer bli intervjuade muntligen. Här brukar cirka 5–30 intervjuer per målgrupp vara en lämplig omfattning. En styrka med djupintervjuer är att det finns utrymme för varje respondent att utveckla sina … Metoderna vi har använt i fält har varit semistrukturerade djupintervjuer, observationer, deltagande observationer och workshoppar. Känner. Säger. Tänker.